Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 11:00:39
bod č. 28. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04701/RM1418/67          .....             07

1) doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města 
Ostravy o stanovení koeficientů pro výpočet daně z 
nemovitých věcí dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


04701/RM1418/67          .....             07

2) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D., předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k 
projednání zastupitelstvu města


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se