Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:57:28
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05", poř. č. 088/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04697/RM1418/67          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu na realizaci stavby 
"Revitalizace areálu bývalých kasáren 
Hranečník - technická a výcviková základna 
IZS, k.ú. Slezská Ostrava: SO 05 zázemí 
areálu, instruktážní prostory a prostory MPO", obec 
Ostrava, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2:


MŽT Stavitelství, a.s.

se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 
709 00

IČO: 27762157
za cenu nejvýše přípustnou 18.926.596,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro