Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:57:04
bod č. 10.VZ - Významná veřejná zakázka "Areál ZOO - energie", poř. č. 144/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04695/RM1418/67          .....             05

1) rozhodla
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném 
řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na realizaci stavby "Areál ZOO - 
energie" v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle 
předloženého materiálu, za podmínky 
schválení odůvodnění veřejné zakázky 
zastupitelstvem města


 


04695/RM1418/67          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení


členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční


náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční

4. Ing. Renáta Žáčková DiS. - odbor investiční

 


04695/RM1418/67          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení


členové:

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

3. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

6. Ing. Petr Čolas - ZOO Ostrava


náhradníci:

1. Ing. František Kolařík - člen ZM

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora

3. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

6. Ing. Rudolf Mikulský - ZOO Ostrava


04695/RM1418/67          .....             05

4) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit odůvodnění veřejné zakázky 
"Areál ZOO - energie" v rozsahu dle předloženého 
materiálu


04695/RM1418/67          .....             05

5) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi

předložit ke schválení zastupitelstvu města odůvodnění 
veřejné zakázky "Areál ZOO - energie" v rozsahu 
dle předloženého materiálu


 


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 14.09.2016
04695/RM1418/67          .....             05

6) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí zabezpečit 
veškeré potřebné úkony této veřejné 
zakázky


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 28.02.2017
04695/RM1418/67          .....             05

7) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí k podpisu 
veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o 
námitkách


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 28.02.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro