Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:56:43
bod č. 9.VZ - Významná veřejná zakázka "Tramvajové mosty ul. Plzeňská II.", poř. č. 164/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04696/RM1418/67          .....             05

1) rozhodla
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci 
stavby "Tramvajové mosty ul. Plzeňská" v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
dle předloženého materiálu, za podmínky schválení odůvodnění veřejné zakázky 
zastupitelstvem města

04696/RM1418/67          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení


členové:

1. Ing. Eva Seborská           - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová          - odbor legislativní a 
právní

3. Ing. Bohuslav Gembík        - odbor investiční

4. Ing. Radek Muťka           - odbor investiční


náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík           - odbor 
veřejných zakázek a kapitálových 
účastí

2. Mgr. Martin Mifek           - odbor legislativní a 
právní

3. Ing. Pavlína Hlisníkovská      - odbor 
investiční

4. Ing. Renáta Žáčková DiS.      - odbor 
investiční


04696/RM1418/67          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení


členové:

1. Ing. Břetislav Riger             - náměstek 
primátora

2. Mgr. Radim Babinec            - náměstek primátora 
       

3. Ing. Bohuslav Gembík           - odbor investiční

4. Bc. Jan Hanáček                - odbor 
investiční

5. Ing. Břetislav Glumbík           - odbor dopravy 

6. Ing. Eva Seborská               - odbor 
veřejných zakázek a kapitálových 
účastí


náhradníci:

1. Ing. František Kolařík            - člen ZM

2. JUDr. Lukáš Semerák            - člen RM  
       

3. Ing. Radek Muťka               - odbor investiční

4. Ing. Pavlína Hlisníkovská         - odbor 
investiční 

5. Ing. Martin Pácl                - odbor dopravy

6. Ing. Tomáš Smolík              - odbor 
veřejných zakázek a kapitálových 
účastí


04696/RM1418/67          .....             05

4) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit odůvodnění veřejné zakázky 
"Tramvajové mosty ul. Plzeňská II." v rozsahu dle 
předloženého materiálu


04696/RM1418/67          .....             05

5) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi

předložit ke schválení zastupitelstvu města odůvodnění 
veřejné zakázky "Tramvajové mosty ul. Plzeňská 
II." v rozsahu dle předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 14.09.2016
04696/RM1418/67          .....             05

6) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

zabezpečit veškeré potřebné úkony této 
veřejné zakázky


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 28.02.2017
04696/RM1418/67          .....             05

7) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o 
námitkách


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 28.02.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro