Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:53:01
bod č. 33. - Návrh na uzavření Dohody o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem mezi statutárním městem Ostrava a společností Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04689/RM1418/67          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření 

Dohody o zrušení věcného předkupního práva k 
nemovitým věcem se společností Železniční Cargo 
MOŠNOV s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 
678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 28938186,

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 


 


04689/RM1418/67          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro