Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:52:38
bod č. 22. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04688/RM1418/67          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout

o směně nemovitých věcí v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava, a to:
1) spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na 
části pozemku parc.č. 856/13, orná půda o výměře 61 m2, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Plesná, která je dle geometrického 
plánu č. 1102-374/2015 vyhotoveného pro k.ú. Stará 
Plesná označená jako pozemek parc.č. 856/125, orná půda


a


spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na 
části pozemku parc.č. 856/59, orná půda o výměře 148 m2, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Plesná, která je dle téhož 
geometrického plánu dále označená jako pozemek 
parc.č. 856/59, orná půda,


za


část pozemku parc.č. 856/1, orná půda o výměře 168 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 1102-374/2015 
vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označená 
jako pozemek parc.č. 856/1 díl b,

ve vlastnictví MUDr. Davida Válka, bydliště 
Nálepkova 973/3, 708 00 Ostrava-Poruba


a


2) spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na 
části pozemku parc.č. 856/13, orná půda o výměře 61 m2, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Plesná, která je dle geometrického 
plánu č. 1102-374/2015 vyhotoveného pro k.ú. Stará 
Plesná označená jako pozemek parc.č. 856/125, orná půda


a


spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na 
části pozemku parc.č. 856/59, orná půda o výměře 148 m2, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Plesná, která je dle téhož 
geometrického plánu dále označená jako pozemek 
parc.č. 856/59, orná půda,


za


část pozemku parc.č. 856/19, orná půda o výměře 41 m2, 
která je dle téhož geometrického plánu 
označená jako pozemek parc.č. 856/19 díl a,

ve vlastnictví Mgr. Ing. Dariny Čavojské, MBA, bydliště Za 
Hřištěm 362/4, 725 27 Ostrava-Plesná,


a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:

Vlastník Mgr. Ing. Darina Čavojská, MBA směňuje svůj díl 
pozemku o výměře 41 m2, ale nabývá spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/2 na pozemcích o výměře 209 
m2. Vzhledem k tomu, že předmět směny č. 1 a na druhé straně předměty 
směny č. 2 + č. 3 jsou oceněny cenou obvyklou shodně, a to ve 
výši 73.150,-Kč, je odchylka od ceny obvyklé ve 
výši 22.225,-Kč u Mgr. Ing. Čavojské, MBA směrem dolů 
kompenzována odchylkou od ceny obvyklé ve výši 
22.225,-Kč u MUDr. Válka směrem nahoru.


 


04688/RM1418/67          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro