Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:52:16
bod č. 21. - Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Zelená), obec Ostrava, CHARITĚ OSTRAVA
(Poznámka: hlasování o usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04687/RM1418/67          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout darovat

Pozemek p.č.st. 2924, jehož součástí je budova č. p. 2514

Pozemek p.p.č. 1094/1 – ost. plocha, zeleň, jehož součástí 
je oplocení areálu, zpevněná plocha a trvalé 
porosty a příslušenství, a to přípojka vody, 
přípojka kanalizace a venkovní únikové 
schodiště,

pozemky p.p.č. 1094/2 – ost. plocha, zeleň 

        p.p.č. 1094/3 – ost. plocha, zeleň 

        p.p.č. 1094/4 – ost. plocha, zeleň 

        p.p.č. 1094/5 – ost. plocha, zeleň 

        p.p.č. 1094/6 – ost. plocha, zeleň 

        p.p.č. 1094/7 – ost. plocha, zeleň

včetně všech součástí a 
příslušenství,

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky


CHARITĚ OSTRAVA, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – 
Vítkovice, IČO 44940998


a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu s úpravou


 
 


04687/RM1418/67          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro