Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:51:28
bod č. 20. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04686/RM1418/67          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k 
částem pozemku parc. č. 1147/1 - orná půda, zemědělský 
půdní fond v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, a to::

- části o výměře 30 m2 v situačním snímku označenou 
A

- části o výměře 49 m2 v situačním snímku označenou 
B

- části o výměře 15 m2 v situačním snímku oznečenou 
C


s Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem náměstí 
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 257 88 001


za účelem umístění a provozování 
základnové stanice veřejné sítě 
elektronických komunikací spol. Vodafone Czech Republic a. s, v 
rámci stavby "Základnová stanice Vodafone Czech 
Republic a. s, 24060 NJMSN Mošnov"


za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 8.460,- Kč 
ročně


nájem se sjednává na dobu určitou, do 31.12.2031


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


04686/RM1418/67          .....             08

2) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít dohodu o skončení výpůjčky 
založenou smlouvou o výpůjčce ev. č. 0745/2016/MJ ze dne 29.2.2016


s POHL cz, a. s., se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 
63, IČO 256 06 468


jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 996/1 
- ostatní plocha, silnice o výměře 224 m2 v k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí, obec Ostrava


k 15.9.2016


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro