Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:50:59
bod č. 19. - Návrh na záměr města prodat objekt "TESKO barák" v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04685/RM1418/67          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o záměru města prodat nemovité i movité věci, a 
to:

- objekt "TESKO barák"

- plochu ze silničních panelů

- přípojku vody

- přípojku elektro

- přípojku kanalizace 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené MOb Slezská Ostrava, umístěné z 
části na pozemku parc.č. 1246/1 a z části na pozemku parc.č. 
1246/46 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, oba ve vlastnictví 
společnosti RPG Byty, s.r.o. 


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


04685/RM1418/67          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro