Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:50:08
bod č. 17. - Předchozí souhlas rady města pro městský obvod Ostrava - Jih s uzavřením nájemní smlouvy. Předchozí souhlas rady města pro městský obvod Stará Bělá s uzavřením nájemní smlouvy.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04683/RM1418/67          .....             08

1) vydává

pro statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 
791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvkapředchozí souhlas s uzavřením nájemní 
smlouvysXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXbytem XXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXjejímž předmětem bude část pozemku o výměře 25 m2 svěřený tomuto 
městskému obvodu p.p.č. 121/3, ost. plocha - jiná plocha o výměře 25 m2 v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. Starobělská x Plzeňská), za účelem výstavby 
garáže v garážové zástavběv souladu s čl. 7, odst. (8) písm. c) bod 5 Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, úplné znění

04683/RM1418/67          .....             08

2) vydává
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Stará 
Bělá, se sídlem Junácká127, 724 00 Ostrava - 
Stará Bělá

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy

s

Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. (CETIN)

se sídlem: Olšanská 2681/6

130 00 Praha 3

IČO: 04084063

jejímž předmětem bude část nemovité věci, a to budovy č.p. 
154 umístěné na pozemku parc.č. 25/1, zast. plocha a 
nádvoří v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
svěřená tomuto městskému obvodu, za účelem

zajišťování sítí a poskytování 
služeb elektronických komunikací, na dobu určitou 10-let

v souladu s čl. 7, odst (8) písm. c) bod 4 Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, úplné 
znění


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro