Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:49:09
bod č. 35. - Návrh na uzavření kupní smlouvy (nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního, Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04681/RM1418/67          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout na straně statutárního města Ostrava o uzavření 
kupní smlouvy s prodávajícím

House VACLAW s.r.o.

se sídlem Ostrava – Přívoz, Korejská 877/14, PSČ 702 
00

IČO: 285 70 685

za účelem koupě následujících nemovitých 
věcí:

- pozemek parcela číslo 10/3, ostatní plocha, jiná plocha

- pozemek parcela č. 4135, zastavěná plocha a nádvoří,

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

za kupní cenu 1 Kč


a vyzvat společnost House VACLAW s.r.o. k uzavření uvedené 
kupní smlouvy formou zaslání výzvy spolu s 
návrhem kupní smlouvy,


vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


04681/RM1418/67          .....             08

2) ukládá
Ing. Tomáši Macurovi, MBA, primátorovi a Mgr. Radimu 
Babincovi, náměstku primátora předložit návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání


Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 14.09.2016
Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro