Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:44:50
bod č. 15. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na zhotovení projektových dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly
(Poznámka: hlasování o usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04677/RM1418/67          .....             45

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace 
ve výši 6 000 tis. Kč na zhotovení projektových 
dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 
3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu s úpravou


04677/RM1418/67          .....             45

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

snižují kapitálové výdaje

na § 3419, pol. 6121, ORJ 161 o 1 500 tis. Kč

snižuje rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 500 tis. Kč

zvyšují investiční transfery

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 6 000 tis. Kč


 


04677/RM1418/67          .....             45

3) žádá
společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

předložit radě města ke schválení investiční záměr 
jež bude součástí projektových dokumentací 
krytých dotací dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


04677/RM1418/67          .....             45

4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) až 2) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro