Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:41:35
bod č. 11. - Žádost Ostravské univerzity v Ostravě o poskytnutí mimořádné účelové dotace na realizaci projektu "INGENIUM-Centrum podpory nadání"
(Poznámka: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04676/RM1418/67          .....             60

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o neposkytnutí mimořádné účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 
Ostravské univerzitě v Ostravě, sídlem Dvořákova 138/7, 
701 03 Ostrava, IČO 61988987, ve výši 3 704 tis. Kč na realizaci 
projektu "INGENIUM-Centrum podpory nadání" na 
období červenec 2016 - červen 2017 dle Přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu


04676/RM1418/67          .....             60

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o zaslání sdělení o neposkytnutí 
mimořádné účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 dle bodu 1) tohoto 
usnesení a Přílohy č. 2 předloženého materiálu


04676/RM1418/67          .....             60

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.


předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 
2) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 14.09.2016


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro