Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:40:42
bod č. 6. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací a příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016
(Poznámka: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04674/RM1418/67          .....             60

1) rozhodla
a) o poskytnutí mimořádné účelové 
neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč Nadačnímu 
fondu Karla Engliše, se sídlem Sokolská třída 
2416/33, 702 00 Ostrava, IČO 44938535, na realizaci projektu "Rozvoj a 
správa příhraničních oblastí České republiky 
a Polska - podpora udržitelného rozvoje" dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu


b) o poskytnutí mimořádné účelové 
neinvestiční dotace ve výši 30 tis. Kč 
Vědecko-technologickému parku Ostrava, a.s., se sídlem 
Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO 25379631, na 
realizaci projektu "Inovace a mezioborová spolupráce v 
ortotice a protetice" dle přílohy č. 2 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu


c) o poskytnutí mimořádného účelového 
neinvestičního příspěvku ve výši 31 tis. Kč 
Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chjrukinova 12, 
příspěvková organizace, se sídlem Chrjukinova 1801/12, 700 
30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, na realizaci projektu 
"Mezinárodní spolupráce" dle přílohy č. 
3, důvodové zprávy a za podmínek pro poskytnutí 
příspěvku uvedených v příloze č. 6 předloženého 
materiálu 


04674/RM1418/67          .....             60

2) rozhodla
o uzavření smluv o poskytnutí účelových 
dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 
těchto dotací dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení a dle 
příloh č. 4 a 5 předloženého materiálu


04674/RM1418/67          .....             60

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- s n i ž u j í

neinvestiční transfery

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7107, ORJ 140       o        
      50 tis. Kč

na § 3291, pol. 5339, ORJ 140              o         
      31 tis. Kč


ostatní neinvestiční výdaje

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140      o         
      30 tis. Kč


- z v y š u j í

neinvestiční transfery

na § 3299, pol. 5229, ORJ 140               o        
      50 tis. Kč

na §3299, pol. 5213, ORJ 140               o        
      30 tis. Kč


neinvestiční příspěvky

na § 3291, pol. 5331, ORJ 140              o         
      31 tis. Kč


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro