Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:39:09
bod č. 27. - Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04672/RM1418/67          .....             60

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí mimořádné neinvestiční 
účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy a organizací Asociace 
TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK, se sídlem 
Výškovická 445/149, 700 30 Ostrava - 
Výškovice, IČO: 68308868 ve výši 95 tis. Kč na 
realizaci projektu "Významné akce ostravských 
tomíků v roce 2016" dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


04672/RM1418/67          .....             60

2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.


předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí 
zastupitelstvu města na jeho jednání dne 14.09.2016


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro