Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:38:43
bod č. 26. - Návrh Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostravy v letech 2017 - 2020 a návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti kultury
(Poznámka: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04671/RM1418/67          .....             60

1) projednala
návrh Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území 
statutárního města Ostravy v letech 2017 - 2020

04671/RM1418/67          .....             60

2) doporučuje
zastupitelstvu města
schválit Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území 
statutárního města Ostravy v letech 2017 - 2020 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

04671/RM1418/67          .....             60

3) doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na 
jednoleté i víceleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 
Ostravy dle přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu

04671/RM1418/67          .....             60

4) ukládá
Magistrátu města Ostravy
zabezpečit kroky spojené s předložením informace o státní podpoře vyňaté za 
podmínek Nařízení Komise (ES) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 
108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, 
za podmínky schválení Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví 
na území statutárního města Ostravy v letech 2017 ? 2020 dle bodu 2) tohoto 
usnesení zastupitelstvem města
 

Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 23.09.2016
04671/RM1418/67          .....             60

5) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D.
předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města

Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro