Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:36:59
bod č. 25. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě nepodnikající Eduardu Ovčáčkovi na tisk publikace
(Poznámka: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04670/RM1418/67          .....             60

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti kultury 
fyzické osobě nepodnikající Eduardu Ovčáčkovi, 
adresou pobytu: Pod Výhonem 5420/2, 722 00 Ostrava-Třebovice na tisk 
knihy pod názvem "Publikace Eduard Ovčáček - SLOVA ZNOVA 
SLOVA" ve výši 110 tis. Kč dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 
uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 
předloženého materiálu


04670/RM1418/67          .....             60

2) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit rozpočtové opatření, kterým se


- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3316, pol. 5493, ÚZ 7101                    
o 110 tis. Kč


- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117                    
o 110 tis. Kč


 


 


04670/RM1418/67          .....             60

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.


předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na 
zasedání zastupitelstva města dne 14.09.2016 ke 
schválení a rozhodnutí


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro