Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:33:53
bod č. 39. - Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost a přijetí dotace pro projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava
(Poznámka: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04668/RM1418/67          .....             86

1) souhlasí
se zněním podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
vydaným poskytovatelem Česká republika - Ministerstvo 
práce a sociálních věcí (se sídlem Na 
Poříčním právu 1, Praha 2) č. OPZ/2.1./026/0003526 na 
realizaci projektu Koncepce bydlení a její pilotní 
ověření ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 


04668/RM1418/67          .....             86

2) rozhodla
o přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost, 
prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a 
boj s chudobou, na realizaci projektu Koncepce bydlení a její 
pilotní ověření ve městě Ostrava, reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526 dle podmínek viz příloha č. 1 
předloženého materiálu a dle důvodové zprávy


04668/RM1418/67          .....             86

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví 


zabezpečit veškeré potřebné úkony spojené s 
realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 30.09.2019
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro