Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:31:22
bod č. 4.MZP - Veřejná zakázka "Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava - JŘSU"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04666/RM1418/67          .....             90

1) bere na vědomí
informaci o způsobu vyřízení námitek proti 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky, námitek proti úkonu zadavatele a informaci o 
podání návrhu na přezkoumání úkonu 
zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve 
veřejné zakázce označené "Systém 
sdružených nákupů statutárního města Ostrava - 
JŘSU"


04666/RM1418/67          .....             90

2) rozhodla
o uzavření dohody o plné moci se společností MT Legal 
s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem 
Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO: 28305043, zastoupené jednatelem 
Mgr. Milanem Šebestou, LL.M., k zastupování 
statutárního města Ostravy ve správním 
řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže ve věci veřejné zakázky zadavatele s názvem 
„Systém sdružených nákupů statutárního 
města Ostrava - JŘSU“, dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro