Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:26:04
bod č. 5. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru v souvislosti s konáním benefiční akce METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2016
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04658/RM1418/67          .....             01

1) schvaluje
poskytnutí peněžitého daru v souvislosti s 
konáním benefiční akce METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2016 
ve výši 20 000,- Kč panu Vojtěchu Konečnému, nar. 
28.11.1992, bytem Slezská 118/126, 747 27 Kobeřice a uzavření 
darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


04658/RM1418/67          .....             01

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- sníží běžné výdaje


na  § 2143, pol. 5909, UZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč


- zvýší dary obyvatelstvu


na  § 4399, pol. 5492, UZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč


04658/RM1418/67          .....             01

3) ukládá
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 07.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro