Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:25:25
bod č. 37. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Proměna sadu Dr. Milady Horákové" v rámci Operačního programu INTERREG V-A, Česká republika ­ Polsko 2014-2020
(Poznámka: Hlasování o variantě B) usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04657/RM1418/67          .....             50

1) souhlasí
se zahájením přípravy projektu a s podáním 
žádosti o dotaci pro projekt "Proměna sadu Dr. Milady 
Horákové" ke spolufinancování z 
Operačního programu INTERREG V-A, Česká republika – Polsko 
2014-2020, vyhlášeného Euroregionem Silesia, Horní 
náměstí 69, 746 01 Opava 


04657/RM1418/67          .....             50

2) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele 
projektu o zajištění veškerých úkonů 
spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle 
bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Operačního 
programu INTERREG V-A, Česká republika-Polsko,2014-2020


Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 31.12.2017
04657/RM1418/67          .....             50

3) schvaluje
a) zajištění předfinancování a 
spolufinancování projektové dokumentace ve 
výši 1 500 tis. Kč v roce 2016 na projektovou dokumentaci


b) v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) 
financování projektu v celkové výši 69 100 
tis. Kč na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 33 800 tis. Kč v roce 2018 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


04657/RM1418/67          .....             50

4) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz


o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v 
rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního 
města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro