Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:22:25
bod č. 36. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 v Polance nad Odrou".
(Poznámka: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04656/RM1418/67          .....             50

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu "stavební 
úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 v Polance nad Odrou" ke 
spolufinancování z Integračního operačního programu 
(IROP).


04656/RM1418/67          .....             50

2) souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro projekt 
"Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 v 
Polance nad Odrou" v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, Prioritní osy 1: 
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, do 
výzvy č. 36 "stanice integrovaného záchranného 
systému".


04656/RM1418/67          .....             50

3) žádá
městský obvod Polanka nad Odrou jako nositele projektu o 
zajištění veškerých úkonů spojených s 
přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení a 
zajištění předložení žádosti o dotaci a 
všech jejich příloh dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami výzvy č. 36 "Stanice integrovaného 
zachranného systému" v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), v případě, 
že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení 
žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení.


Zodpovídá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou
Termín: 31.12.2016
04656/RM1418/67          .....             50

4) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) 
financování projektu v celkové výši 10 152 
tis. Kč,


- v roce 2017:


na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 4 025 tis. Kč,


- v roce 2018:


na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 5 112 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 
obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 810 tis. 
Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


 


04656/RM1418/67          .....             50

5) žádá
městský obvod Polanka nad Odrou o zajištění 
spolufinancování a předfinancování projektu 
uvedeného v bodě 2) v rámci specifikace nároků na rozpočet 
statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 4) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro