Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:19:32
bod č. 12. - Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj pro B. j. 8 Ostrava, Stará Bělá, č. p. 1068, p. č. 3602/18 a podání žádosti o výmaz zástavního práva
(Poznámka: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04655/RM1418/67          .....             50

1) rozhodla
podat žádost o změnu vázací doby platnosti podmínek 
pro nakládání s byty postavenými s dotací 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě 
"Rozhodnutí o účelovém určení prostředků 
státního rozpočtu" a "Oznámení limitu 
čerpání výdajů státního rozpočtu" na 
akci B.j. 8 Ostrava, Stará Bělá, č. p. 1068, p. č. 3602/18 a 
podat žádost o výmaz zástavního práva, 
vzniklého ze zástavní smlouvy ze dne 31. 7. 2002 
uzavřené mezi zástavním věřitelem Českou republikou - 
Ministerstvem pro místní rozvoj a zástavcem 
Statutárním městem Ostrava, dle důvodové zprávy a 
příloh předloženého materiálu


 


04655/RM1418/67          .....             50

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje zajistit 
podání žádosti o změnu vázací doby platnosti 
podmínek pro nakládání s byty postavenými s 
dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci dle bodu 
1) tohoto usnesení a podání žádosti o výmaz 
zástavního práva, vzniklého ze 
zástavní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 10.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro