Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:00:02
bod č. 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04650/RM1418/67          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 1. 
pololetí 2016 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu dceřiné 
společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 
Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, IČ 293 994 91 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


04650/RM1418/67          .....             45

2) schvaluje
doplatek prémií za 1. pololetí 2016 členů TOP managementu 
dceřiné společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 
1100/13, PSČ 702 00, Ostrava-Přívoz, IČ 293 994 91 dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu


04650/RM1418/67          .....             45

3) projednala
zprávu o provedeni verifikace aktualizovaného 
podnikatelského plánu pro rok 2016 a parametrů motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu pro období 
od dne 1.7.2016 do 31.12.2016 společnosti OVANET a.s., se sídlem 
Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, Ostrava-Přívoz, IČ 258 575 68 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


04650/RM1418/67          .....             45

4) schvaluje
aktualizovaný podnikatelský plán společnosti OVANET a.s. 
se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ 
258 575 68 pro období od 1.7.2016 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


04650/RM1418/67          .....             45

5) určuje
a souhlasí s aktualizovaným motivačním systémem 
odměňování členů TOP managementu společnosti OVANET a.s. pro 
období od 1.7.2016 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


04650/RM1418/67          .....             45

6) schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi 
společností OVANET a.s. a členem představenstva společnosti OVANET a.s. 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


04650/RM1418/67          .....             45

7) ukládá
členu představenstva společnosti OVANET a.s.


realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se 
schváleným aktualizovaným podnikatelským 
plánem pro období od 1.7.2016 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva
Termín: 31.12.2016
04650/RM1418/67          .....             45

8) schvaluje
určení mzdy a jiných plnění paní Ing. 
Pavlíně Hrotíkové, druh práce - ekonom, z titulu 
pracovního poměru s účinností od 1.7.2016 dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro