Výsledky hlasování na zasedání č. 201628 - 65. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 26.07.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 65. schůze rady města konané dne 26.07.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 45. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červen 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
3 46. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
4 47. - Bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
5 5.VZ - Veřejná zakázka "Nákup užitkového vozidla", poř. č. 127/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 85. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "Zkvalitnění infrastruktury hasičské zbrojnice ve Statutárním městě Ostrava - městském obvodu Hošťálkovice" v rámci Integrovaného operačního programu (IROP) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Klučka, starosta Městského obvodu Hošťálkovice )
7 86. - Příprava projektu „Komunitní centrum ­ VŠICHNI SPOLU“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
8 27. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 12.-14.08.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
9 28. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Milady Božekové, ředitelky Střediska volného času, Ostrava ­ Moravská Ostrava, p.o., na Slovensko (Bratislava) a do Rakouska (Vídeň) ve dnech 22.­26.08.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
10 95. - Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč paní V. D., dceři pana K. Š., čestného občana města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
11 26. - Návrh společnosti ALPINE Bau CZ a.s. na odklizení soudních sporů prostřednictvím mediace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 87. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 89. - Žaloba na vyklizení veřejného prostranství 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 92. - Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu - výzva společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. k zaplacení části kupní ceny a smluvních pokut 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 93. - Návrh nepokračovat na straně žalovaného v soudním sporu se společností SAFETY PRO s.r.o. o zaplacení 435.600,- Kč s příslušenstvím 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 48. - Veletrh Expo Real 2016 - doprovodné služby 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
17 6.VZ - Veřejná zakázka "Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část A, B (TD)", poř. č. 111/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
18 73. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím finančních darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
19 75. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: Stanislav Saksa, pověřen zastupováním funkce ředitele)
20 18. - Návrh na schválení přípravy projektu "Solární systém pro ohřev teplé vody" v Domově pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové organizaci, ke spolufinancování z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 11 11
(Pozn: návrh na stažení materiálu)
21 74. - Udělení souhlasu zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku Nadace ČEZ pro právnickou osobu Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace)
22 21. - Návrh na rozšíření účelu použití investičního příspěvku z rozpočtu SMO právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava)
23 22. - Návrh na způsob krytí navýšených osobních nákladů v roce 2016 souvisejících s legislativními změnami u 9 příspěvkových organizací sociálních služeb 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
24 51. - Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy za porušení rozpočtové kázně právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
25 77. - Návrh na zapojení statutárního města Ostravy jako partnera do projektu "Interaktivní program sekundární prevence" 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
26 23. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního divadla moravskoslezského, p. o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel NDM)
27 19. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.)
28 78. - Schválení objednávky ke zpracování studie k rekonstrukci Sportovního areálu Poruba, který je v majetku Statutárního města Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
29 91. - Strategický rámec místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava (dále SR MAP) a doplnění členů Řídícího výboru MAP 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
30 94. - Schválení uzavření Smlouvy o účasti v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
31 52. - Aktualizace seznamu zadavatelů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
32 3.VZ - Veřejná zakázka „Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava - JŘSU“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
33 3. - Návrh na odejmutí pozemku parc.č. 4879/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
34 4. - Návrh na souhlas s umístění stavby na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy - "Rekonstrukce ul. Mánesova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 6. - Návrh na zrušení usnesení RM, souhlasy s umístěním vedení NN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 7. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti s ŘSD, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
37 8. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
38 9. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 10. - Záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
40 11. - Návrh dohody o skončení nájmu bytu č. 5, návrh nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v domě na ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
41 12. - Návrh na záměr města prodat pozemek svěřený MOb, návrh na záměr města darovat pozemek svěřený MOb do vlastnictví Povodí Odry, s.p. a návrh na záměr města neprodat pozemek svěřený MOb 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
42 13. - Návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Hrušov, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
43 14. - Návrh výpovědi z nájmu (k.ú. Nová Ves u Ostravy), návrh výpovědi z pachtu (k.ú. Poruba), návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava) 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou )
44 15. - Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
45 30. - Návrh na souhlas s umístěním přípojek do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s paní P.H. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
46 31. - Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro PODA a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
47 32. - Návrh na uzavření Dohod o zrušení smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a CTP Invest, spol. s r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
48 33. - Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na záměr města nedarovat pozemky, návrh na záměr města neprodat pozemky vše v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
49 34. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
50 35. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava a v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
51 36. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
52 37. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
53 38. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. Mariánské Hory,obec Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
54 39. - Návrh na uzavření nájemních smluv 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
55 40. - Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu, ul.Horní č. 3037/110, Ostrava-Bělský Les 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
56 41. - Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
57 42. - Návrh na souhlas s technickým zhodnocením vypůjčeného majetku "Terminálu Hranečník" a návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. Zábřeh nad Odrou) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
58 44. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
59 53. - Předchozí souhlas s komerční činností vykonávanou základní organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Bartovice 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
60 54. - Návrhy odpovědí společnosti AMISTA investičnímu fondu, městskému obvodu Slezská Ostrava a občanovi městského obvodu Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
61 55. - Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy - "Spojovací chodník v areálu VTP v Ostravě Pustkovci" 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
62 56. - Návrh na souhlas s realizací přeložky stávajícího vodovodu a jeho přeložení, umístění, uložení a napojení nového vodovodního potrubí a chráničky na stávající vodovod, návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy do pozemku ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
63 57. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. a pro společnost UNIGEO a.s. a návrh na souhlas s umístěním přístupového chodníku do pozemku ve vlastnictví SMO pro Správa železniční dopravní cesty, s.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
64 58. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností SARIV - Němčík s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
65 59. - Návrh na zřízení věcných břemen, služebností a uzavření smluv o zřízení věcných břemen a smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro společnost RWE GasNet,s.r.o., DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s., Energie - stavební a báňská a.s., Veolia Energie ČR, a.s. a Region Poodří 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
66 60. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3030/96 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
67 61. - Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k. ú. Přívoz, obec Ostrava) a návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
68 62. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava; Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
69 63. - Návrh přijmout darem části nemovitých věcí v k.ú. Poruba-sever a k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
70 64. - Návrh koupit nemovitou věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat spoluvlastnický podíl k nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
71 65. - Návrh na zrušení pověření č. 37/12 a svěření rozhodování v záležitostech společenství vlastníků jednotek v domech na ul. Horní, Ostrava-Bělský Les, Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
72 76. - Návrh na záměr nájmu části pozemků v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
73 96. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. Kunčičky, obec Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
74 97. - Návrh na souhlas s technickým zhodnocením nemovité věci v k.ú. Pustkovec a návrh dohody o plné moci 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
75 98. - Návrh nepodat výzvu k vyklizení předmětu nájmu (k.ú. Moravská Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
76 79. - Souhlas se zapojením statutárního města Ostravy do projektu HORIZON2020 - Pan-european Urban Climate Service (PUCS) 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
77 80. - Konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2016 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
78 80. - Konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2016 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou (vypuštění bodů 2, 3, 4))
79 81. - Poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektů "Čistící vůz v MOaP" a "Park u kaple Sv. Urbana" a neposkytnutí finančních prostředků na realizaci projektu "Čistý vzduch dětem" z Fondu životního prostředí města Ostravy 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
80 14.VZ - Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje informačního systému ISEA se společností ICT Brains s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
81 24. - Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce "Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru Janová v Polance nad Odrou" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
82 43. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami investičního odboru zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
83 66. - Návrh na uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z územního souhlasu, o převodu projektové dokumentace a postoupení licence akce ORG 4312 Rekonstrukce VO Černá louka 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
84 67. - Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce "Rekonstrukce ulice Foerstrova" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
85 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektových dokumentací a výkon autorského dozoru pro stavbu "Propojení kanalizace v ulici U Stavisek na sběrač B" v Ostravě - Radvanicích 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
86 4.VZ - Veřejná zakázka "Demolice stožárů osvětlení hřiště Stadionu Bazaly - Slezská Ostrava", poř.č. 118/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
87 7.VZ - Významná veřejná zakázka "Tramvajové mosty ul. Plzeňská", poř. č. 3/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
88 8.VZ - Veřejná zakázka "Cyklistická stezka Proskovická, Blanická", poř.č. 137/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
89 12.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování Koncepce umístění inženýrských sítí ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
90 15.VZ - Veřejná zakázka "Veřejné osvětlení oblast K Lípě", poř.č. 126/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
91 16.VZ - Veřejná zakázka "Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava (PD+AD+IČ)", poř. č. 136/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
92 17.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05", poř. č. 088/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
93 18.VZ - Veřejná zakázka "Přepojení kanalizace bytových domů ul. U Oblouku", poř. č. 115/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
94 16. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD štola "Augustin" pro stavbu "Sanace štoly Augustin" v k.ú. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
95 17. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD "Štola u pěšiny Zámostí" pro stavbu "Elektropřípojka monitorovacího systému výstupu důlních plynů odplyňovacího vrtu VM - OV č. 100" v k.ú. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
96 25. - Příprava a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt "Územní studie č. 02/2015/Z1/SV" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
97 69. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitých věcí (stavby garáže, pozemky, jejichž součástí jsou stavby garáží) v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. c) Statutu a s čl. 7 odst. 5 písm. d) Statutu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
98 70. - Předchozí souhlas rady města k prodeji a k pronájmu nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
99 71. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městským obvodům, k nabytí nemovitostí do majetku města a k nabytí nemovité věci ­ věcného práva odpovídajícího věcnému břemeni ­ služebnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
100 83. - Rozpočtová úprava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
101 84. - Úprava rozpočtu r. 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
102 1. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Francie (Paříž) ve dnech 14-16.6.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
103 90. - Výměna a přemístění kamer na vybraných křižovatkách pro rok 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
104 19.VZ - Veřejná zakázka "Preference dopravy - tramvajová páteřní linka Hlavní nádraží - Vřesinská (zadavatelská činnost)", poř. č. 142/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
105 2. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválie s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě pro výstavu 10 10
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
106 49. - Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
107 1.MZP - Návrh organizační změny k 1. 8. 2016 odboru majetkového Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
108 2.MZP - Návrh na jmenování vedoucí odboru platového a personálního Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
109 72. - Kontrola plnění usnesení rady města za období březen, duben a květen 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
110 50. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
111 20. - Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou elektronické aukce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
112 2.VZ - Veřejná zakázka "Elektromobily - operativní leasing", poř. č. 106/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
113 9.VZ - Veřejná zakázka "Výměna hlavního vstupu a prosklené schodišťové stěny přístavby Nové radnice", poř.č. 98/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
114 10.VZ - Veřejná zakázka "Rotační kartotéky", poř. č. 37/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
115 13.VZ - Veřejná zakázka "Výměna stávajícího výtahu - AMO", poř. č. 114/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
116 68. - Přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc na projekt Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)