Výsledky hlasování na zasedání č. 201625 - 64. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 12.07.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 64. schůze rady města dne 12.07.2016 10 10
2 3. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve dnech 16.­19.06.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, p.o.)
3 13. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 ­ MPSV státního rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
4 14. - Dotace v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na podporu poskytování sociálních služeb - souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava-Jih)
5 15. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: Petr Dlabal, starosta Městského obvodu Vítkovice)
6 19. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
7 3.VZ - Veřejná zakázka "Obnova vozového parku MP Ostrava", poř. č. 69/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
8 20. - Návrh na odvolání likvidátora společnosti ERZET export - import s.r.o. "v likvidaci" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 38. - Návrh na personální změnu v komisi investiční, architektury a rozvoje města 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 34. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnických osob, a to Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace a Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Bc. Josef Grochol, MBA, pověřený řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
11 1.MZP - Rezignace Bc. Josefa Grochola, MBA, pověřeného řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
12 23. - Návrh na schválení přípravy projektu "Solární systém pro ohřev teplé vody" v Domově pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové organizaci, ke spolufinancování z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 10 10
(Pozn: Mgr. Mariánek předložil návrh na stažení materiálu)
13 12. - Souhlas se záměrem zapojit se do projektu MPSV "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
14 17. - Přijetí a použití státní účelové dotace včetně schválení finanční participace města v rámci Programu prevence kriminality 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
15 35. - Schválení objednávek v rámci akce "Ostrava v Praze" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
16 2. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 Ostravské univerzitě v Ostravě a Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
17 5. - Návrh na rozšíření účelu použití poskytnutého příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
18 21. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace České hasičské sportovní federaci, o.s. na uspořádání Mistrovství světa v požárním sportu v kategorii dorostu a dospělých 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
19 24. - Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
20 25. - Návrh na souhlas s umístěním staveb a uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen pro OVANET a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
21 26. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, s Národním zemědělským muzeem, s.p.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
22 27. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
23 28. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčkách se společnostmi Dopravní podnik Ostrava a. s. a Diamo, státní podnik 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 29. - Návrh na svěření zdvižné plošiny městskému obvodu Ostrava - Jih 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 31. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava - Jih 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 32. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, návrh na uzavření nájemní smlouvy a návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu k pozemkům a k částem pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
27 7. - „Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2" Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 2047/2014/OI/LPO 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
28 8. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy nájemní v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
29 9. - Návrh na uzavření smluv o budoucích služebnostech a budoucím věcném břemeni v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
30 11. - Návrh na uzavření Smlouvy nepojmenované o údržbě a čištění části cyklostezky realizované v rámci stavby „Prodloužení cyklostezky, lávka přes Ostravici“ v k.ú. Vratimov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
31 18. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Prodloužení sběrače ul. Husarova" a Rekonstrukce kanalizace v ul. U Zvonice" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
32 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace pro stavbu "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK - rozšíření zpevněných ploch" v Ostravě - Zábřehu včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
33 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci interiéru stavby "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK" v Ostravě - Zábřehu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
34 6.VZ - Veřejná zakázka "Odstranění objektů v ZOO Ostrava II", poř. č. 103/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
35 7.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění výkonu stavebně technické supervize inženýrské činnosti v rámci stavby "SPZ Mošnov - retenční nádrž" ORG 8190, v k. ú. Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
36 8.VZ - Veřejná zakázka "ÚČOV, sanace trhlin ve vnějších stěnách aktivačních nádrží", poř.č. 090/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
37 10.VZ - Informace o způsobu vyřízení námitky proti úkonům zadavatele ve veřejné zakázce "Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10", poř. č. 44/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
38 41. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města v městském obvodu Poruba 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
39 33. - Návrh na uzavření smlouvy o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu Technologického centra statutárního města Ostravy s předmětnými organizacemi 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
40 36. - Návrh na uzavření Komisionářské smlouvy o obstarávání a vypořádání obchodů s investičními nástroji a smlouvy o správě investičních nástrojů s PPF bankou, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
41 37. - Úprava rozpočtu r. 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
42 1. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Velké Británie (Glasgow) ve dnech 07.­09.06.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
43 4. - Souhlas vlastníka místních komunikací 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
44 6. - Informace o postupu plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 22. 6. 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
45 22. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
46 1.VZ - Upgrade kamerového systému ­ Patrové garáže Ostrava Dubina I, ul. Horní 284/65, Ostrava ­ Dubina 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
47 2.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zateplení a výměnu oken části restaurace a skladu na pozemku p.č. 988/6, Komenského sady, k.ú. Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
48 9.VZ - Veřejná zakázka "Likvidace černé skládky v lokalitě u Karoliny", poř. č. 134/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)