Výsledky hlasování na zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 21.06.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 63. schůze rady města konané dne 21.06.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 4.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Pavel Lacina, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 5.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 2. - Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie, ev. č. dodavatele 70367, ev. č. odběratele 0486/2009/HS/LPO ze dne 27.2.2009 ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 k této smlouvě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
8 4. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270030, ev.č. zákazníka 2754/2015/HS a návrh dodatku č.5 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 2753/2015/HS, obě na hladině nízkého napětí pro rok 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
9 15. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava,jako vlastníka sousedních nemovitostí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
10 16. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
11 18. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
12 3.VZ - Veřejná zakázka "Obsluha vrátnice a ostraha Domu na půl cesty", poř. č. 97/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
13 4.VZ - Veřejná zakázka "Oprava střešního pláště", poř. č. 89/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
14 5.VZ - Veřejná zakázka "Výměna koberců - VTP Ostrava", poř. č. 85/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
15 6.VZ - Veřejná zakázka "Ostraha objektů a pozemků Wattova", poř. č. 95/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
16 9.VZ - Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
17 52. - Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
18 11. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc květen 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
19 36. - Příprava projektu Rekonstrukce bytových domů na ulici Skautské 432-435 v Ostravě-Porubě v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
20 61. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 11 11
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
21 49. - Dodání výroční zprávy statutárního města Ostravy za rok 2015 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
22 22. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 21.04.2016 do 15.06.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
23 46. - Žaloba o zaplacení peněžité částky 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
24 47. - Smluvní pokuta za porušení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
25 48. - Návrh na přerušení soudního řízení ve věci žaloby na bezplatné odstranění vad díla „Cyklostezka ­ komunikace v bermě ­ úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
26 56. - Smlouva o propagaci statutárního města Ostrava v brožuře Ostrava City Profile 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
27 60. - Návrh na zapojení statutárního města Ostravy do projektu Air Tritia jako partnera 11 11
(Pozn: hlasování o variantě A) usnesení)
28 25.VZ - Veřejná zakázka "Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro rekreační plavbu (studie)", poř. č. 080/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
29 1.MZP - Návrh na jmenování Mgr. Andrey Heczko Gibejové ředitelkou Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 70631859 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
30 3.MZP - Návrh na jmenování MUDr. Petra Uhliga ředitelem Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162 a na stanovení jeho platu 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
31 20. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 70631808 11 11
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním posižením Ostrava, příspěvková organizace)
32 21. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby Domov Magnólie, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka Domova Magnólie, příspěvková organizace)
33 50. - Příprava a podání žádosti o dotaci z operačního programu Zaměstnanost pro projekt "Plán transformace Dětského centra Domeček, příspěvková organizace" 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
34 2.MZP - Návrh dodatku č.1 k Zásadám pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
35 33. - Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 příspěvkové organizaci Komorní scéně Aréna na Mezinárodní divadelní festival na Slovensku 11 11
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
36 32. - Poskytnutí finančního daru panu Ing. M. Š. na dotisk sborníku "Písničky a povídačky z poválečné Ostravy" 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
37 14. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.)
38 6. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do Itálie (Řím) ve dnech 01.-04.06.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
39 58. - Schválení uzavření partnerské smlouvy v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 11 11
(Pozn: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
40 59. - Prezentace sportovního klubu SKSB Ostrava, z.s. ve věci kandidatury na organizaci Mistrovství Evropy v softbale žen 2019 v Ostravě 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
41 63. - Schválení objednávky pro zajištění prezentace statutátního města Ostravy při konání Olympijského parku RIO - Ostrava 2016 11 11
(Pozn: Ing. Sylva Sládečková, vedocuí odboru školství a sportu)
42 7. - Návrh na záměr města neprodat a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
43 13. - Návrh na projednání žádosti paní Philippové, a návrh na záměr města pronajmout nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o variantě A) usnesení)
44 23. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví SMO v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvkovou organizaci 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
45 24. - Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č.3030/96, záměr pronajmout pozemek v k.ú. Petřkovice u Ostravy. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
46 25. - Návrh na záměr pronájmu pozemku v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
47 26. - Návrh záměru nepronajmout části pozemku v k.ú. Mariánské Hory 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
48 27. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod Ostrava - Jih. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
49 28. - Návrh na souhlas s umístěním stavby do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na záměr nájmu a výpůjčky 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
50 29. - Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky k části pozemku v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava s OZO Ostrava s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
51 30. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
52 37. - Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci (k.ú. Moravská Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
53 38. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, Vítkovice a Svinov, obec Ostrava, návrh na záměr města nepronajmout části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy a návrh na záměr města nevypůjčit část pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
54 39. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčce s Dopravním podnikem Ostrava a. s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
55 40. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu a smlouvu o činnosti odborného lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění dodatků č. 1 - č. 6 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
56 41. - Návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci (k.ú. Moravská Ostrava) a návrh na souhlas s umístěním sídla zapsaného spolku (areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
57 44. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO s RWE GasNet, s.r.o., jako oprávněným a s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako investorem 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
58 45. - Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
59 57. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Mariánské Hory. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
60 62. - Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
61 3. - Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce "Sportovní hala - Sokolovna Svinov" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
62 5. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0016/2016/OI/VZKÚ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
63 12. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1957/2015/OI/ZFUN ke stavbě "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Repinova a Maroldova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
64 17. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0987/2016/OI/VZKÚ ze dne 05.04.2016 na realizaci dokumentace pro stavbu "Parkoviště Most Českobratrská". 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
65 51. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 3095/2013/OI/LPO na zpracování projektové dokumentace "Sportovní areál U Cementárny - II. etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
66 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci připojení zemního plynu pro společnost MOBIS Automotive System Czech v Průmyslové zóně Mošnov. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
67 2.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce čerpací stanice ÚČOV", poř.č. 45/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
68 7.VZ - Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění inženýrské činnosti pro stavby "Doplnění veřejného osvětlení Janová" v městském obvodě Polanka a Svinov" ORG 4306 a "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Břustkova, Šeříková" v městském obvodě O.- jih, ORG 4307 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
69 8.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace v areálu Městské nemocnice Ostrava (DPS+AD)", poř. č. 93/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
70 10.VZ - Veřejná zakázka "Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova (PD+IČ+AD)", poř. č. 82/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
71 11.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce trafostanice NN ÚČOV", poř. č. 87/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
72 12.VZ - Veřejná zakázka" Opravy vodovodů Ostrava 2016", poř. č. 091/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
73 13.VZ - Veřejná zakázka "Náhradní výsadba - k.ú. Slezská Ostrava", poř. č. 100/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
74 14.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05", poř. č. 088/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
75 15.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace u mateřské školky v Proskovicích", poř.č. 92/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
76 16.VZ - Veřejná zakázka "Tramvajové mosty ul. Plzeňská - TDS a BOZP", poř.č. 79/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
77 17.VZ - Veřejná zakázka "SPZ Mošnov - retenční nádrž (TDS+BOZP)", poř. č. 76/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
78 18.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ÚVNV (studie)", poř. č. 110/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
79 21.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo pro akci "Nasvětlení hradní lávky", ORG 4313 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
80 23.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská", poř. č. 96/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
81 1. - Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Rychvald 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
82 31. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu, převodu a prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
83 55. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 10 10
(Pozn: JUDr. Lukáš Semerák ohlásil střet zájmu, nehlasoval)
84 20.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie "NÁBŘEŽÍ OSTRAVICE - LOKALITA MOST MILOŠE SÝKORY" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
85 8. - Zpráva o ukončení realizace a vyúčtování projektu "Odbahnění a úpravy rybníka č.1 v areálu Zoo Ostrava" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
86 10. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
87 9. - Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na zajištění kandidatury statutárního města Ostravy do soutěže "European Green Capital" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
88 42. - Konference o kvalitě ovzduší v roce 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
89 43. - Odpuštění dluhu za stravu, ošetření a pobyt psa v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
90 19. - Návrh dodatku č. 25 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
91 53. - Dodatek č. 7 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému Ginis č. 1099/2007/MIS/LPO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
92 54. - Výpověď Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s komplexní administrací dvou projektů v rámci výzvy č. 09, Integrovaného operačního programu 2007 - 2013 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
93 19.VZ - VZMR na nákup SW Veritas Infoscale Enterprise poř. č. 119/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
94 24.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu č. 124/2016 na nákup serverů od společnosti BRAIN computers s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
95 34. - Úprava rozpočtu r. 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
96 35. - Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO za I. pololetí 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
97 22.VZ - Zadání zpracování investičního záměru stavby "Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek Žerotínova - Mariánskohorská" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
98 1.ORG - Návrh na změnu termínů schůzí rady města 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)