Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:43:45
bod č. 22.VZ - Zadání zpracování investičního záměru stavby "Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek Žerotínova - Mariánskohorská"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04311/RM1418/63          .....             09

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření smlouvy na zpracování investičního 
záměru stavby "Prodloužená Porážková IV. 
etapa, úsek Žerotínova - Mariánskohorská" za 
cenu 159 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a 
společností UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 
2728/38, 702 00 Ostrava, IČO 25893076


04311/RM1418/63          .....             09

2) rozhodla
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se:


s n í ž í


investiční transf. ostat. přísp.organizacím na:


§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100    o 193 tis. Kč


z v ý š í


budovy, stavby na:


§ 2212, pol. 6121, ORJ 100                       o 
193 tis. Kč  


04311/RM1418/63          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat 
schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 07.07.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro