Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:42:27
bod č. 35. - Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO za I. pololetí 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04310/RM1418/63          .....             07

1) schvaluje
organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a 
orgánu města, Městské policie Ostrava, činnosti a 
hospodaření příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostrava za I. 
pololetí 2016


04310/RM1418/63          .....             07

2) ukládá
a) vedoucím odborů MMO, řediteli Městské policie Ostrava a 
řediteli územního odboru Ostrava HZS MSK předložit odboru 
financí a rozpočtu vyhodnocení plnění rozpočtu 
příjmů a výdajů za sledované období, ke 
kterým mají schválené dispoziční 
oprávnění


Zodp.:  vedoucí odborů MMO, ředitel MPO, ředitel územního 
odboru 

      Ostrava HZS MSK

Termín: 11.7. - 29.7.2016


 


b) ředitelům příspěvkových organizací

předat zpracované tabulkové přehledy včetně komentáře 
příslušnému odvětvovému odboru a odboru 
financí a rozpočtu MMO dle příloh č. 1 až 4 předloženého 
materiálu


 


Zodp.:  ředitelé příspěvkových organizací

Termín: 15.8.2016


 


c) vedoucím odvětvových odborů

zajistit vyhodnocení zpracovaných tabulkových přehledů 
(dle bodu 2b) a komentáře k činnosti a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených SMO pro 
"Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města 
Ostravy za I. pololetí 2016"


 


Zodp.:  vedoucí odvětvových odborů

Termín: 26.8.2016


d) vedoucím odvětvových odborů

zpracovat přehled o poskytnutí a čerpání dotací z 
rozpočtu SMO u obchodních společností a obecně 
prospěšných společností k 30.6.2016 a spolupracovat s 
odborem veřejných zakázek a kapitálových 
účastí při zpracování těchto údajů do 
"Zprávy o plnění rozpočtu statutárního města 
Ostrava za I. pololetí 2016"


 


Zodp.:  vedoucí odvětvových odborů

Termín: 11.7. - 29.7.2016


04310/RM1418/63          .....             07

3) ukládá
a) vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí zajistit 
zkompletování výsledků hospodaření 
obchodních společností s majetkovou účastí SMO a 
obecně prospěšných společností založených SMO pro 
jejich zapracování do "Zprávy o plnění 
rozpočtu statutárního města Ostravy za I. pololetí 
2016"


Termín: 26.8.2016


b) vedoucímu odboru financí a rozpočtu

- rozeslat odvětvovým odborům podklady pro hodnocení činnosti a 
hospodaření příspěvkových organizací dle 
příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu

Termín: 1.7.2016


- zpracovat "Zprávu o plnění rozpočtu 
statutárního města Ostrava za I. pololetí 2016" a 
předložit radě města k projednání dne 27.9.2016 a zastupitelstvu 
města 19.10.2016


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 19.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro