Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:41:54
bod č. 34. - Úprava rozpočtu r. 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04309/RM1418/63          .....             7

1) souhlasí
a) s přijetím nadačního příspěvku ve výši 80 
000,-- Kč od Nadace ČEZ pro příspěvkovou organizaci Janáčkova 
filharmonie Ostrava, p.o. na realizaci projektu "Filharmonie Plus" na 
úhradu honorářů, orffovských instrumentářů 
hudebních nástrojů, materiálu na výrobu 
"hudebních nástrojů", přístrojů k reprodukci 
hudby, promítací plátno, dataprojektor s tím, že 
dle Směrnice č. 1/2009 "Zásady vztahů orgánů města k 
příspěvkovým organizacím zřízeným 
statutárním městem Ostrava", bod 5.1.8., majetek 
pořízený z nadačního příspěvku bude ve 
vlastnictví organizace


b) s přijetím účelové neinvestiční dotace ve 
výši 93 000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro 
příspěvkovou organizaci Středisko volného času Korunka, 
Ostrava-Mariánské Hory na realizaci projektu "Léto s 
Korunkou"


04309/RM1418/63          .....             7

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j í


- nedaňové příjmy

na § 5311, pol. 2212, ORJ 270 o 2 385 tis.Kč (C.1.)


- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 90 tis.Kč (A.2.)


- neinvestiční přijaté transfery od krajů

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 50 tis.Kč (A.1.) 

                   ÚZ 319, org. 190000000 o 150 
tis.Kč (A.3.)

                   ÚZ 313, org. 84000000 o 50 tis.Kč 
(A.4.)


- běžné výdaje

(A.3.) na ORJ 190, § 6171, pol. 5169, org. 190000000, ÚZ 1030 o 150 
tis.Kč

                                        
    ÚZ 319 o 150 tis.Kč

(A.4.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 313, org. 84000000, pol. 5011 o 37 
tis.Kč

                                        
  pol. 5031 o 9 tis.Kč

                                        
  pol. 5032 o 4 tis.Kč       

na § 5512, pol. 5169, ORJ 121 o 60 tis.Kč (C.3.)

na § 3639, pol. 5192, ORJ 137 o 53 tis.Kč (C.5.)

na § 2143, pol. 5175, ORJ 300 o 80 tis.Kč (C.4.)


- kapitálové výdaje

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, org. 8148000000 o 11 500 tis.Kč (C.1.)

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7039 o 6 000 tis.Kč (C.2.)


- neinvestiční transfery

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 201, org. 4234 o 50 tis.Kč (A.1.)

                          ÚZ 34070, org. 4251 o 
90 tis.Kč (A.2.)


z v y š u j e financování

na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1020 o 9 115 tis.Kč (C.1.)


s n i ž u j í


- běžné výdaje

na § 6171, pol. 5169, ORJ 190, ÚZ 1030 o 300 tis.Kč (A.3.)

na § 5512, pol. 5137, ORJ 121 o 60 tis.Kč (C.3.)

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 80 tis.Kč (C.4.)


- kapitálové výdaje

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7080 o 5 000 tis.Kč

                               org. 7091 o 1 000 
tis.Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 53 tis.Kč (C.5.)


s n i ž u j e financování

na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1030 o 150 tis.Kč (A.3.)


 


 


04309/RM1418/63          .....             7

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat 
schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro