Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:41:11
bod č. 24.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu č. 124/2016 na nákup serverů od společnosti BRAIN computers s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04308/RM1418/63          .....             83

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy se společností BRAIN computers s.r.o., se 
sídlem Kalvodova 1087/2, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, IČO: 2539765 za cenu 830 000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro