Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:40:21
bod č. 54. - Výpověď Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s komplexní administrací dvou projektů v rámci výzvy č. 09, Integrovaného operačního programu 2007 - 2013
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04306/RM1418/63          .....             83

1) rozhodla
vypovědět Smlouvu o poskytování služeb 
souvisejících s komplexní administrací dvou 
projektů v rámci výzvy č. 09, Integrovaného 
operačního programu 2007 - 2013, č. 2671/2011/IT, uzavřenou se 
společností Naviga 4, s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/46, 
186 00 Praha 8 Karlín, IČO 26756102, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro