Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:39:45
bod č. 53. - Dodatek č. 7 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému Ginis č. 1099/2007/MIS/LPO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04305/RM1418/63          .....             83

1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o komplexní podpoře 
aplikačních programových produktů a rozvoji systému č. 
1099/2007/MIS/LPO se společností Gordic spol. s r.o. se sídlem 
Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro