Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:37:36
bod č. 42. - Konference o kvalitě ovzduší v roce 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04302/RM1418/63          .....             80

1) rozhodla
o použití finančních prostředků z Fondu životního 
prostředí města Ostravy ve výši 400.000 Kč odborem 
kanceláře primátora na přípravu a realizaci Konference o 
kvalitě ovzduší v roce 2016 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a důvodové zprávy


04302/RM1418/63          .....             80

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- zvyšuje financování

pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1030 .......................... o 400 tis. Kč


- zvyšují běžné výdaje

§ 3792, pol. 5139, ORJ 221, ÚZ 1030 ............. o 135 tis. Kč

§ 3792, pol. 5164, ORJ 221, ÚZ 1030 ............... o 40 tis. Kč

§ 3792, pol. 5169, ORJ 221, ÚZ 1030 ............. o 125 tis. Kč

§ 3792, pol. 5175, ORJ 221, ÚZ 1030 ............. o 100 tis. Kč


04302/RM1418/63          .....             80

3) ukládá
odboru financí a rozpočtu


realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro