Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:34:27
bod č. 20.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie "NÁBŘEŽÍ OSTRAVICE - LOKALITA MOST MILOŠE SÝKORY"
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04298/RM1418/63          .....             89

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 
"NÁBŘEŽÍ OSTRAVICE - LOKALITA MOST MILOŠE 
SÝKORY"


se zhotovitelem: Ing. Pavel Obroučka, Nad Ostravicí 3, 710 00 
Slezská Ostrava


IČO: 11197404


za cenu nejvýše přípustnou 170.000,- Kč dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro