Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:33:04
bod č. 55. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016
(Poznámka: JUDr. Lukáš Semerák ohlásil střet zájmu, nehlasoval)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04297/RM1418/63          .....             89

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací na 
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 a o uzavření 
příslušných smluv s níže uvedenými subjekty 
(1, 4, 5, 6, 7, 8) dle přílohy č. 3, kde výše 
finančního příspěvu je zdůvodnědněna v příloze č. 5 a 
vzorových smluv uvedených v příloze č. 1 a 2 
předloženého materiálu následovně:


1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, 
Husovo náměstí 1184/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČO: 44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu


4. PhDr. Ing. Danihelková Hana, Nivnická 331/23, 709 00 Ostrava 
- Mariánské Hory - dle vzorové smlouvy uvedené v 
příloze č. 1 předloženého materiálu


5. Slezské nemovitosti, s.r.o., Poděbradova 1243/7, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČO: 25368711 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu


6. Římskokatolická farnost Ostrava - Polanka, 1. května 329/158, 
725 25 Ostrava - Polanka, IČO: 45210543 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


7. Římskokatolická farnost Ostrava - Hrušov, 
Divišova 228/15, 711 00 Ostrava - Hrušov, IČO: 45210462 - dle 
vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu


8. Zorka Fellerová, Nádražní 561/175, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava - dle vzorové smlouvy uvedené v 
příloze č. 1 předloženého materiálu


04297/RM1418/63          .....             89

2) doporučuje
zastupitelstvu města


z důvodu uvedeného v příloze č. 5 rozhodnout o 
neposkytnutí neinvestičních dotací na 
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 níže 
uvedenému subjektu (2) dle přílohy č. 3, tj. 


2. Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Ruská 2887/101, 703 00 
Ostrava - Vítkovice, IČO: 75125285


04297/RM1418/63          .....             89

3) doporučuje
zastupitelstvu města 


rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků městským 
obvodům


3. SMO Městský obvod Vítkovice, Mírové 
náměstí 516/1, 703 79 Ostrava - Vítkovice


9. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava


na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


04297/RM1418/63          .....             89

4) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit rozpočtové opatření, kterým se


sníží neinvestiční transfery na


§ 3322, pol. 5229, ORJ 210             o částku    
       3 070 tis. Kč


§ 3635, pol. 5166, ORJ 210             o částku    
           3 tis. Kč


zvýší neinvestiční transfery na


§ 3322, pol. 5212, ORJ 210             o částku    
         322 tis. Kč


§ 3322, pol. 5213, ORJ 210             o částku    
         227 tis. Kč


§ 3322, pol. 5223, ORJ 210             o částku    
       1 092 tis. Kč


zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody, ORJ 120


§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 502, ÚZ 93 o částku     
       731 tis. Kč


§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 507, ÚZ 93 o částku     
       701 tis. Kč


 


Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz


zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody


§ 6330, pol. 4137, org 502, ÚZ 93         o částku  
           731 tis. Kč


zvýší běžné výdaje


§ xxxxx, pol. 5xxx , ÚZ 93               o 
částku            731 tis. Kč


 


Městský obvod Vítkovice


zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody


§ 6330, pol. 4137, org 507, ÚZ 93         o částku 
           701 tis. Kč


zvýší běžné výdaje


§ xxxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                o 
částku             701 tis. Kč


04297/RM1418/63          .....             89

5) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi


předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1, 2, 
a 3 tohoto usnesení a ke schválení bod 4 tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro