Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:30:52
bod č. 21.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo pro akci "Nasvětlení hradní lávky", ORG 4313
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04293/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce - 
"Nasvětlení hradní lávky" v MO Moravská 
Ostrava a Přívoz, ORG 4313 za cenu nejvýše 
přípustnou 266 977,- Kč bez DPH se spol. Ostravské komunikace, 
a.s., Novoveská 1266/25, PSČ 709 00 Ostrava - Mariánské 
Hory, IČO 25396544, dle přílohy č.1. předloženého 
materiálu 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro