Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:30:27
bod č. 18.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ÚVNV (studie)", poř. č. 110/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04292/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
architektonické a objemové studie pro budoucí realizaci 
stavby "Rekonstrukce ÚVNV", k.ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s uchazečem


PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 27787443


za cenu nejvýše přípustnou 747.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro