Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:30:00
bod č. 17.VZ - Veřejná zakázka "SPZ Mošnov - retenční nádrž (TDS+BOZP)", poř. č. 76/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04291/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo na výkon technického 
dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi po dobu realizace stavby 
"SPZ Mošnov - retenční nádrž" v rozsahu dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:


INKOS-OSTRAVA, a.s.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 
Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 48394637


za cenu nejvýše přípustnou 289.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro