Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:29:33
bod č. 16.VZ - Veřejná zakázka "Tramvajové mosty ul. Plzeňská - TDS a BOZP", poř.č. 79/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04290/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na výkon odborného technického 
dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP na 
staveništi včetně zpracování Plánu BOZP a jeho 
aktualizace při realizaci stavby "Tramvajové mosty ul. 
Plzeňská" v Ostravě - Zábřehu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s uchazečem:


ENVIROAD s.r.o.

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25394436


za cenu nejvýše přípustnou 887.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro