Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:28:45
bod č. 14.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05", poř. č. 088/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04288/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném 
řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších podpisů, na realizaci stavby "Revitalizace 
areálu bývalých kasáren Hranečník - 
technická a výcviková základna IZS, k.ú. 
Slezská Ostrava: SO 05 zázemí areálu, 
instruktážní prostory a prostory MPO", obec Ostrava, v 
rozsahu dle předloženého materiálu


04288/RM1418/63          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční


náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

4. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční


04288/RM1418/63          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Ing. František Kolařík - člen ZM

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

4. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí 


04288/RM1418/63          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

zabezpečit veškeré potřebné úkony této 
veřejné zakázky


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.11.2016
04288/RM1418/63          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o 
námitkách


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.11.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro