Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:28:20
bod č. 13.VZ - Veřejná zakázka "Náhradní výsadba - k.ú. Slezská Ostrava", poř. č. 100/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04287/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na dodávku a výsadbu, včetně 
zajištění následné péče (údržby) o 
vysazené dřeviny po dobu 3 let na pozemcích parc.č. 5307/1, 
5270/1 a 5279/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:


Údržba pozemků, a.s.

se sídlem: Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 
64 Havířov

IČ: 28620968


za cenu nejvýše přípustnou 434.902,-- Kč bez DPH 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro