Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:27:49
bod č. 12.VZ - Veřejná zakázka" Opravy vodovodů Ostrava 2016", poř. č. 091/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04286/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na realizaci akce "Opravy vodovodů Ostrava 
2016" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 
uchazečem:


Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.

se sídlem: V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava

IČO: 26843099


za cenu nejvýše přípustnou 1.645.365,-- Kč bez DPH

 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro