Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:26:51
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce trafostanice NN ÚČOV", poř. č. 87/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04285/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném 
řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na realizaci stavby "Rekonstrukce 
trafostanice NN ÚČOV" v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, v 
rozsahu dle předloženého materiálu


 


04285/RM1418/63          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení


členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční


náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční

4. Ing. Renáta Žáčková DiS. - odbor investiční


04285/RM1418/63          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení


členové:

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

3. Ing. František Kolařík - člen ZM

4. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s.

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

6. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí


náhradníci:

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora

3. Rudolf Ficek - člen ZM

4. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s.

5. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční

6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí


04285/RM1418/63          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí zabezpečit 
veškeré potřebné úkony této veřejné 
zakázky


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.11.2016
04285/RM1418/63          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí k podpisu 
veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o 
námitkách


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.11.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro