Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:26:25
bod č. 10.VZ - Veřejná zakázka "Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova (PD+IČ+AD)", poř. č. 82/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04284/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na vypracování projektové 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a 
dokumentace pro vydání stavebního povolení s 
propracováním do úrovně dokumentace pro 
provádění stavby, včetně výkonu inženýrské 
činnosti a autorského dozoru při realizaci stavby "Dostavba 
kanalizace v ul. Chrobákova", v k.ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s uchazečem


KONEKO , spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 00577758


za cenu nejvýše přípustnou 445.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro