Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:25:59
bod č. 8.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace v areálu Městské nemocnice Ostrava (DPS+AD)", poř. č. 93/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04283/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu 
autorského dozoru po dobu realizace stavby "Areálová 
kanalizace Městské nemocnice Ostrava" v Ostravě - Moravské 
Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


IGEA s.r.o.

se sídlem: Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 46580514


za cenu nejvýše přípustnou 819.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro