Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:25:04
bod č. 2.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce čerpací stanice ÚČOV", poř.č. 45/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04281/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu na realizaci stavby 
"Rekonstrukce čerpadel ČSMPV do aktivace ÚČOV" s uchazečem, 
který předložil svou nabídku pod poř. č. 8:


STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o.

se sídlem: č.p. 135, 753 61 Milenov

IČO: 48392570


za cenu nejvýše přípustnou 11.299.770,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro