Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:24:32
bod č. 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci připojení zemního plynu pro společnost MOBIS Automotive System Czech v Průmyslové zóně Mošnov.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04280/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření Smlouvy o dílo na realizaci připojení 
zemního plynu pro společnost MOBIS Automotive System Czech v 
Průmyslové zóně Mošnov se zhotovitelem GASCONTROL, 
společnost s r.o., Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 
735 64 Havířov, IČO: 46578021 za cenu nejvýše 
přípustnou 289.771,74 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro