Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:24:00
bod č. 51. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 3095/2013/OI/LPO na zpracování projektové dokumentace "Sportovní areál U Cementárny - II. etapa"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04279/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě 
mandátní č. 3095/2013/OI/LPO ze dne 9.12.2013 na 
zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS) 
pro stavbu "Sportovní areál U Cementárny - II. 
etapa", mezi objednatelem Statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem:


PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava, IČO: 26821940, 


kterým se upravuje předmět smlouvy a cena díla dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro