Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:23:32
bod č. 17. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0987/2016/OI/VZKÚ ze dne 05.04.2016 na realizaci dokumentace pro stavbu "Parkoviště Most Českobratrská".
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04278/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 
příkazní ze dne 05.04.2016 na realizaci dokumentace stavby 
"Parkoviště Most Českobratrská" dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro